नगरपालिका उरई

उरई

ईमेल : info[at]orai[dot]in
फोन : 9411893771
वेबसाइट : http://www.npporai.in/